Dù biết rằng bạn có thể bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của Hunacloud.

I. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

II. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

III. TRÁCH NHIỆM CỦA HUNACLOUD